A „Vásárhely kártya” általános szerződési feltételei

A Vásárhely kártya igénylésére jogosultak köre

Vásárhely kártyát kizárólag hódmezővásárhelyi, mártélyi, szikáncsi vagy kútvölgyi állandó lakcímmel rendelkező lakosok igényelhetnek a Vásárhely kártya regisztrációs ponton: Tourinform iroda (Városi Strandfürdő aulája Telefon: (30) 817-1537, nyitva: hétfőn 10.00-15.45; keddtől csütörtökig 7.45-15.45, pénteken 7.45-13.30) (továbbiakban Ügyfélszolgálat). A kártyabirtokosok a www.vasarhelykartya.hu oldalon rendszeresen tájékozódhatnak a Vásárhely kártyával kapcsolatos friss információkról, az aktuálisan csatlakozó elfogadóhelyek listájáról. A kedvezményprogramokban kizárólag azok a vásárlók vehetnek részt, akik rendelkeznek érvényes Vásárhely kártyával. A Vásárhely kártya rendszerben résztvevő szolgáltatóknál és kereskedőknél (a továbbiakban: „Elfogadóhelyek”) pontbeváltáskor vagy a kártya felmutatásakor minden Vásárhely kártya birtokos azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez juthat.

A Vásárhely kártya kibocsátása, cseréje, illetve pótlása

Az adatok rögzítése és a kártya személyes átvételére az ügyfélszolgálaton kerül sor. A kártya kiállításához szükséges okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) felmutatása és a fénykép elkészítése után a kártya megszemélyesítése a helyszínen történik. A kártya igénylése és kiállítása díjköteles. A kártya kiállítási díja 18 és 65 év között bruttó 3000 Ft (ebből a kártya díja 1 000 Ft, éves érvényességi díja 2000 Ft), 18 év alatt és 65 év felett bruttó 2000 Ft (ebből a kártya díja 1 000 Ft, éves, érvényességi díja 1000 Ft), melyet az ügyfélszolgálaton készpénzben vagy bankkártyával kell kifizetni. Elektronikus személyi igazolvánnyal vagy diákigazolvánnyal rendelkező lakosok ingyenes virtuális Vásárhely kártyát kaphatnak. A Vásárhely kártya egyedi sorszámmal ellátott, a kártyabirtokos nevével megszemélyesített NFC chip-es plasztik kártya, melyet kizárólag a kártya birtokosa használhat. Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében az Elfogadóhelyek jogosultak arra, hogy a Vásárhely kártya által biztosított kedvezményt igénybe vevő személytől személyazonosság ellenőrzése céljából egyidejűleg személyi igazolvány, vagy lakcímkártya felmutatását kérjék. Elvesztés vagy elhasználódás miatti csere a kártyatulajdonost terheli, ennek díja a kártya kiállításainak költségével egyezik meg. A regisztráció attól a naptól hatályos, amikor az ügyfélszolgálat a regisztrációs adatlapot berögzítette a rendszerbe. Az ügyfélszolgálat jogosult a regisztrációt elutasítani, amennyiben a kártyabirtokos hiányos, vagy nyilvánvalóan hamis adatokat ad meg, vagy a regisztrációs adatlapot nem írta alá.

A Vásárhely kártya érvényessége

A Vásárhely kártya a kiállítástól számított 3 évig, virtuális Vásárhely kártya esetén az elektronikus személyi- vagy a diákigazolvány lejáratáig, illetve a kártyabirtokosok Hódmezővásárhely közigazgatási határain belüli lakóhelyének megmaradásáig érvényes. A kártyával elérhető szolgáltatások a kártya kiállításának napjától számított egy évig vehetők igénybe. Ennek lejártakor az éves díj rendezése szükséges. A kártyán vezetett pontok érvényességét az elfogadóhelyek eltérően szabályozhatják, ezek a hirdetményeikben megtekinthetők.

Teendők a Vásárhely kártya elvesztése vagy ellopása esetén

A Vásárhely kártya eltűnését haladéktalanul be kell jelenteni a Vásárhely kártya ügyfélszolgálatán, melyet a kártya birtokosa megtehet a Vásárhely kártya rendszer ügyfélszolgálati telefonszámán, vagy a kártyaszáma és PIN kódja ismeretében a www.vasarhelykartya.hu weboldalon. A bejelentést célszerű minél hamarabb megtenni annak érdekében, hogy a gyűjtött pontokat illetéktelen személy ne használhassa fel. Az elvesztett vagy ellopott kártyával kapcsolatos kockázatokat az ügyfélszolgálathoz történő sikeres bejelentésig a kártyabirtokos viseli. A kártyával kapcsolatos bármilyen bejelentést csak regisztrált kártyával kapcsolatban fogad el az ügyfélszolgálat. Telefonos bejelentés esetén a bejelentés elfogadásának további előfeltétele a sikeres ügyfél-azonosítás, amely PIN-kóddal, vagy egyéb (regisztrált vagy tranzakciós) adatok alapján történik. A sikeres bejelentést követően a kártya letiltásra kerül, ezután tranzakciók már nem hajthatók végre.

A Vásárhely kártya elfogadás felfüggesztésének folyamata

A Vásárhely kártya ügyfélszolgálat jogosult a kártyát ideiglenesen felfüggeszteni, amennyiben a kártyával való visszaélés alapos gyanúja a tudomására jut. A visszaélés kivizsgálását az ügyfélszolgálat a visszaélés észlelésétől számított 14 munkanapon belül lefolytatja. A vizsgálat befejezésekor, de legkésőbb a fenti határidő lejártakor az ügyfélszolgálat a kártyát a vizsgálat eredményétől függően vagy véglegesen letiltja vagy zárolását feloldja. A kártyával vagy a bónuszpontokkal való bizonyított vagy elismert visszaélés esetén a Vásárhely kártya üzemeltetője jogosult a kártyát azonnali hatállyal letiltani, illetve a pontokhoz való hozzáférést zárolni. Az üzemeltető jogosult továbbá a kártyabirtokos kártyáját letiltani, és a kártyához tartozó pontfolyószámlát zárolni, amennyiben bizonyítást nyert, hogy a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közölt az üzemeltetővel, illetve ha a kártyabirtokos magatartásával, megnyilvánulásaival a Vásárhely kártya rendszer működését, célját vagy a többi résztvevő fél jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, illetőleg őket hátrányos helyzetbe hozza.

Megsérült vagy eltűnt Vásárhely kártyán gyűjtött pontok hozzárendelése új kártyához

A megsérült vagy eltűnt Vásárhely kártyával gyűjtött bónuszpontok automatikusan átkerülnek a kártyabirtokos új kártyájához.

A Vásárhely kártya rendszer honlapjának használata

A www.vasarhelykartya.hu nem publikus részeit a kártyabirtokosok a kártyaszámuk és PIN kódjuk megadásával érhetik el. Itt naprakészen láthatók az üzletekben vezetett pontszámok és tranzakciók, módosíthatók a regisztráció során megadott személyes adatok és a hírlevelekkel kapcsolatos rendelkezések.

A pontgyűjtés általános feltételei és szabályai

Pontokat kizárólag a kártyaterminállal ellátott Vásárhely kártya pontgyűjtő helyeken történő vásárlással vagy az elfogadóhelyek által meghirdetett akciókban való eredményes részvétel esetén lehet szerezni. A pontgyűjtő helyek pontgyűjtési szabályzatukban rögzítetteknek megfelelő bónuszpontok a kártyabirtokosoknak az adott elfogadóhelyhez tartozó pontegyenlegén kerülnek jóváírásra, a kártya terminálon történő használata után. Amennyiben a kártya a vásárláskor nincs a kártyabirtokosnál, vagy műszaki hiba lép fel a pontjóváírás során, úgy a pontgyűjtés végérvényesen meghiúsul. Utólagos pontjóváírásra nincs lehetőség, kizárólag abban az esetben, ha ezt az elfogadóhely pontgyűjtő szabályzata lehetővé teszi. Az esetlegesen helytelenül jóváírt pontösszeggel kapcsolatos reklamációról a kártyabirtokos a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles tájékoztatni az elfogadóhely munkatársát. A kártyaterminál a kijelzőjén minden tranzakció után kijelzi és/vagy kinyomtatja a jóváírt pontokat és az elfogadóhelyhez tartozó bónuszpont egyenleget. Pontfelírás a fizetés lezárását követően is lehetséges, amennyiben a kártyabirtokosnál van a Vásárhely Kártyája, a vásárlás nyugtája, és a következő fizetési tranzakció még nem kezdődött meg. A pontgyűjtés feltételei elfogadóhelyenként eltérhetnek a fenti szabályoktól, az ebből adódó eltérésekért a rendszer üzemeltetője nem vállal felelősséget.

A pontbeváltás általános feltételei és szabályai

Bónuszpontok általában áruk vásárlása vagy szolgáltatások igénybevételére az adott vásárlással vagy szolgáltatással kapcsolatos árengedmény megszerzése érdekében válthatók be és ilyen tranzakciók kizárólag a kártya igénybevételével történhetnek. Ennek feltételeit az adott elfogadóhely aktuális pontgyűjtési szabályzata rögzíti. A gyűjtött pontok készpénzre nem válthatók. Pontbeváltáskor a beváltott pontmennyiség az adott elfogadóhelyen vezetett pontegyenlegből levonásra kerül. A pontbeváltáskor szerezhető árengedmény mértéke az egyes elfogadóhelyek esetében eltérhet. Amennyiben a fizetési folyamat lezárult, pontbeváltásra már nincs lehetőség. Pontbeváltási szándék esetén a kártyabirtokos az elfogadóhely részére ezt a tényt előre közölni kell, majd nyilatkozni arról, hogy hány pontot kíván beváltani.

Azonnali kedvezmények igénybevételének szabályai

A kártyabirtokosok kártyájuk felmutatásával vásárlásaik végösszegéből a Vásárhely kártya elfogadóhelyeken és azok hirdetményeiben megjelölt azonnali kedvezményeket vehetnek igénybe. A kártya felmutatásának a fizetési tranzakciót megelőzően kell megtörténnie. A Vásárhely kártya elfogadóhelyek által nyújtott kedvezmény mértéke és feltételei a www.vasarhelykartya.hu oldalon találhatók.

A Vásárhely kártya rendszerrel kapcsolatos aktuális hirdetmények közzétételének szabályai

A kártyabirtokosok a Vásárhely kártya elfogadóhelyek listáját a www.vasarhelykartya.hu oldalon ismerhetik meg. A pontgyűjtő helyeken érvényes pontgyűjtési és beváltási feltételek részletes leírását az érintettek az elfogadóhelyek hirdetmény útján teszik közzé.

Pontok lekérdezése

A kártyabirtokosok az elfogadóhelyekhez tartozó pontegyenlegéről a vásárlások alkalmával a helyszínen, vagy a www.vasarhelykartya.hu honlapján a kártyaszámmal és PIN kóddal való belépés után értesülhetnek. A pontegyenleg lekérdezés az aktuális elfogadóhelyeken nem tehető vásárlástól függővé, tehát a kártyabirtokos ezt pontfelírástól függetlenül kérheti.

Üzemzavar, meghibásodás és vis maior esetén érvényesítendő szabályok

A kártyaterminálok meghibásodása, a terminálok és a központi rendszer közötti adatkommunikációs üzemzavar, a központi rendszer hibája vagy más, a rendszer alapvető funkcióinak elérhetetlenné válása esetén a pontgyűjtés, a pontbeváltás és egyenleg lekérdezés nem lehetséges, ezek a funkciók a fenti meghibásodások helyreállításának idejére szünetelnek.

Pontok visszavonása, törlése és a pontok elévülésének szabályai

A rendszer üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy a korábban már jóváírt törzsvásárlói pontokat törölje abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy azokat a pontgyűjtő helyen nem szabályosan írták jóvá, vagy a kártyabirtokos jogosulatlanul vagy esetlegesen visszaélés útján szerezte. Áruvisszaadáskor pontkorrekció a pontkibocsátóknak a Vásárhely kártya pontgyűjtő helyen kifüggesztett mindenkori, aktuális pontkezelési szabályzata alapján történik. Amennyiben a kártyabirtokos az adott elfogadóhely pontkezelési szabályzatában meghatározott ideig nem hajt végre semmilyen kártyaműveletet, vagy az adott pontok érvényüket vesztik, az üzemeltető jogosult az adott elfogadóhelyhez tartozó valamennyi, fel nem használt pontot véglegesen törölni. Az ilyen okból be nem váltott pontok utólagosan nem írhatók jóvá a kártyabirtokos pontegyenlegén. Ugyanakkor a Vásárhely kártya birtokos teljes pontegyenlege véglegesen törlésre kerül, ha állandó lakcímének Vásárhelyi illetősége megszűnik.

Az adatkezelés szabályai

A Vásárhely kártya igénylőlap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos (kiskorú igénylő esetén törvényes képviselője) hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez és feldolgozásához. Az ügyfélszolgálaton megadott adatokkal, valamint a kártyával végrehajtott tranzakciókkal az üzemeltető a mindenkori adatkezelési szabályzatának megfelelően jár el, mely megtekinthető a www.vasarhelykartya.hu/adatkezeles weboldalon. A Vásárhely kártya törzsvásárlói rendszer üzemeltetője a kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok teljes körű biztonságáért, az adatok védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, azok nyilvánosságra hozatalának, törlésének, megsemmisülésének eseteire. Sem az üzemeltető, sem az elfogadó- és pontgyűjtő helyek nem felelnek a kártyával kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, kártyabirtokostól való jogtalan eltulajdonítása, megsemmisülése, megsérülése miatt bekövetkezett károkért, kivéve, ha azok az üzemeltető vagy szerződött partnerei (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

Reklamáció és ügyintézés, valamint a tájékoztatás feltételei

Amennyiben a kártyabirtokosnak a Vásárhely kártya rendszerrel kapcsolatban bármilyen panasza vagy észrevétele van, az ügyfélszolgálatot írásban vagy telefonon keresheti fel.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@vasarhelykartya.hu

Az ügyfélszolgálat csak akkor ad felvilágosítást vagy hajtja végre a kártyabirtokos kérését, amennyiben – annak személyes vagy tranzakciós adatai alapján – sikeresen beazonosította. Amennyiben a kártyabirtokos reklamációjának vagy egyéb bejelentésének elintézéséhez szükséges adatok nem állnak a rendszer üzemeltetőjének rendelkezésére, vagy a kapott felvilágosítással a kártyabirtokos nem elégedett, illetve amennyiben az ügyfélszolgálatnak az adott ügyben nincs döntési kompetenciája, vagy nem kizárólag a programüzemeltetőt érinti a döntés, úgy az adott reklamációs panasz, illetve kérés vagy bejelentés rögzítésre kerül, és az üzemeltető az eset jellegétől és körülményeitől függően a lehető legrövidebb időn (maximum 30 munkanap) belül kivizsgálja az esetet. Amennyiben a reklamáció valamely elfogadóhely magatartásával kapcsolatos (pl. az előzetesen közzétettől eltérő mennyiségű pont felírása/beváltása, a felmutatásra szóló kedvezmény esetén a meghirdetettől eltérő kedvezmény nyújtása), úgy a kártyabirtokos megteheti reklamációját az érintett elfogadóhelyen. A reklamáció érvényesítésének feltételei a mindenkori üzletszabályzatuknak megfelelően eltérhetnek.

Díjszabás esetleges változásait érintő szabályok

A kártyabirtokos belépése a Vásárhely kártya rendszerbe díjmentes és a program partnereivel kötendő üzletekre vonatkozóan nem jelent semmiféle kötelezettségvállalást. Az üzemeltető szolgáltatásaival kapcsolatos (pl. kártya cseréje, pótlása, stb.) a Vásárhely kártya rendszer mindenkor hatályos díjszabása tartalmazza, melyet az üzemeltető 30 nappal a hatályba lépés előtt hozzáférhetővé tesz a www.vasarhelykartya.hu weblapon.

Egyéb rendelkezések

A rendszer üzemeltetője nem felel az elfogadóhelyek kártyabirtokosokkal szembeni kedvezmények nyújtásának teljesítéseiért, különös tekintettel a náluk vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekkel szemben, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. Az elfogadóhelyeknél beszerzett árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat a kártyabirtokosoknak közvetlenül az elfogadóhellyel szemben jogosultak érvényesíteni. A vásárhely kártya rendszer használatával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a kártyabirtokosokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként az üzemeltetőt vagy a szerződött partnereit jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a kártyabirtokosokra. A rendszer üzemeltetője és az elfogadóhelyek nem felelnek a kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, kivéve azon eseteket, amikor a jogszabály ennek ellenkezőjéről rendelkezik. A kártyabirtokosok tájékoztatása a rendszer módosításairól illetve egyéb, a kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről az elfogadóhelyek üzlethelyiségeiben elhelyezett hirdetményeken, és/vagy az internetes honlapján történik. A Vásárhely kártya program és a jelen Általános Szerződési Feltételek a magyar jog hatálya alá esnek.